Trailcamps
Obchodní Podmínky

Cenové a platební podmínky

Klient uhradí plnou částku do uvedeného data splatnosti na účet zaslaný v informačním e-mailu. Pokud nebude částka připsána na účet do stanoveného data, registrace se stává neplatnou. Bez zaplacení celé dohodnuté částky, nemá klient nárok na účasti na kempu. Po úplném zaplacení pořadatel poskytne klientovi nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu všechny potřebné informace týkající se kempu.

Způsob úhrady

Při bezhotovostním způsobu úhrady se za den úhrady považuje den připsání na účet. Při platbě je nutné vždy uvádět do poznámek své jméno a příjmení, popř. správný variabilní symbol uvedený v informačním e-mailu , tak aby mohla být platba řádně identifikována. 

Služby

Služby, které jsou zahrnuty v ceně kempu, jsou specifikovány v propozicích kempu na webových stránkách www.trailcamps.cz. Pokud klient požaduje změnu uvedených údajů (změna jména, termínu, popř.místa), která lze uskutečnit, v době kratší než 14 dní před odjezdem, uhradí poplatek, který činí částku 100 Kč. Změny provedené v období kratším jak 5 dní před odjezdem, lze provést po dohodě s pořadatelem kempu a to za částku 200,- Kč. Vždy je důležité ze strany klienta komunikovat a včas obeznámit pořadatele se vzniklými komplikacemi. 

Pokud má klient nějaké zvláštní požadavky, musí je uvést předem při komunikaci s pořadatelem kempu. O zajištění zvláštních služeb v průběhu pobytu (bezlepková strava, veganská strava, nároky na apartmán či pokoj apod.), může klient požádat pořadatele, který se pokusí tyto služby, pokud to bude možné, zprostředkovat. Pořadatel neručí za kvalitu služeb objednaných zákazníkem v místě pobytu u jiné organizace. Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v zahraničí, dle počtu hvězdiček neodpovídá některým evropským standardům. Z popisů je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Uvedené fotografie mají pouze ilustrační charakter.

Zrušení zájezdu ze strany pořadatele

Pořadatel je oprávněn v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků, který je uveden v propozicích kempu, nebo jestliže není uskutečnění zájezdu proveditelné v důsledku neodvratitelné události, které nemohl pořadatel zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, zájezd zrušit. Pořadatel si vyhrazuje právo elektronickou formou nabídnout termín náhradního kempu. Klient má právo na vrácení zaplacené částky, případně na převedení částky na náhradní zájezd bez jakýkoliv stornopoplatků, při zrušení kempu, nebo při závažné změně programu ze strany pořadatele. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna trasy a příjezdu a odjezdu z důvodu bezpečnostních a dopravních , změna hodiny odjezdu a změna data a hodiny příjezdu. 

U zrušení kempu z důvodu zásahu vyšší moci garantuje pořadatel klientovi vrácení všech již uhrazených plateb.

Zrušení zájezdu ze strany klienta

Klient má právo zrušit svoji účast na kempu. Odstoupení musí být oznámeno pořadateli elektronicky - na e-mail. V tomto případě má pořadatel právo účtovat stornopoplatky. Výše stornopoplatků závisí na době, kdy pořadatel obdržel oznámení od zrušení účasti na kempu. Níže informace o možných vratkách z celkové ceny kempu:
- 40 a více dní před odjezdem - 80% z ceny kempu.
- 39 až 30 dní před odjezdem - 60% z ceny kempu.
- 29 až 21 dní před odjezdem - 40% z ceny kempu.
- 20 až 7 dní před odjezdem - 20% z ceny kempu.
- méně než 7 dní jsou všechny storna a změny řešeny individuálně pořadatelem kempu.

Pořadatel má právo odečíst si stornopoplatek z již uhrazené částky za kemp.  V případě, že klient nedá žádným způsobem najevo jakékoli komplikace a neohlasí změny ani storno 7 dní před zahájením kempu, nemá nárok na vrácení již zaplacené částky. 

Reklamace služeb

Nároky na reklamaci musí klient uplatnit u pořadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení kempu. Pořadatel bude vše řešit individuálně k plné spokojenosti klienta.

Zpracování osobních údajů

Tento bod se vztahuje k uchovávání a nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím vyplnění registračního formuláře (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, telefonní číslo - mobilní číslo, email). Pořadatel přechovává osobní údaje pouze pro své vlastní potřeby.

Ostatní důležitá upozornění

Klienti odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání kempu. Klienti, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz, dálniční výlohy aj.). Pokud by klient svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program kempu nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na kempu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Každý účastník kempu svou účastí potvrzuje zdravotní způsobilost a celého kempu se účastní na vlastní zodpovědnost. Za účastníky mladší osmnácti let ručí jejich zákonný zástupce.

Závěrečné informace

Pořadatel udělá maximum pro to, aby byl kemp pro Tebe milým a kvalitním zážitkem!:) 

Testimonials